Kúpna zmluva – financovanie cez hypoúver

Vzor kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky podstatné náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 588 Občianskeho zákonníka. Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z domu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v dome, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti, doručovanie, atď. V zmluve zapracovaný režim financovania kúpnej ceny (alebo jej časti) z prostriedkov hypotekárneho úveru, vrátane situácie, ak sa banke poskytuje ako zabezpečenie nehnuteľnosť, ktorý je predmetom budúceho prevodu („zakladanie kupovanej nehnuteľnosti“).