Slovník

Susedná stavba

JUDr. Mojmír Plavec

Okrem priamo susediacej stavby sa za susednú stavbu považuje aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa stavebného zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou…

Celý článok
Slovník

Zeleň

JUDr. Mojmír Plavec

Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine. zdroj výkladu (definície): § 139a  ods. (9)  zákona  č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a…

Celý článok
Slovník

Nebytový priestor

JUDr. Mojmír Plavec

Nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia bytového domu. zdroj výkladu…

Celý článok
Slovník

Stavba

JUDr. Mojmír Plavec

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami…

Celý článok
Slovník

Výmera parcely

JUDr. Mojmír Plavec

Výmera parcely je vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre. zdroj výkladu (definície):…

Celý článok
Slovník

Lomový bod

JUDr. Mojmír Plavec

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov. zdroj výkladu (definície): §…

Celý článok
Slovník

Stavebný pozemok

JUDr. Mojmír Plavec

Stavebný pozemok podľa stavebného zákona je časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho…

Celý článok
Slovník

Katastrálny operát

JUDr. Mojmír Plavec

Katastrálny operát  je súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia. zdroj výkladu (definície): § 3 ods. (9) zákona č. 162/1995 Z.z., Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv…

Celý článok
Slovník

Pozemok

JUDr. Mojmír Plavec

Pozemok je časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. zdroj výkladu…

Celý článok
Slovník

Rozostavaný byt

JUDr. Mojmír Plavec

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom…

Celý článok