Nájomná zmluva (byt)

Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva do užívania byt nájomcovi, za čo sa mu nájomca zaväzuje zaplatiť nájomné (a tiež platby za služby a médiá – energie, spojené s užívaním bytu). Tento vzor okrem povinných náležitostí obsahuje aj celý rad ustanovení, ktoré dôslednejšie upravujú vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom. Vo vzore boli zohľadnené skúsenosti z realitnej praxe, ktorá ukázala, že povinnosti nájomcu je treba upraviť konkrétnejšie, aby nedochádzalo k vzniku škody na majetku prenajímateľa. Pre prípad, že nájomca nezaplatí nájomné, za energie alebo poškodí vec byte, je vo vzore dojednaná finančná zábezpeka (tzv. kaucia). Je to suma (spravidla vo výške mesačného nájomného), ktorú nájomca uhradí pri podpise nájomnej zmluvy. Ak je nájomca platobne disciplinovaný a byt po skončení nájmu vráti nepoškodený, vráti sa kaucia nájomcovi naspäť v plnej výške. Zmluva upravuje aj zdanlivé „maličkostí“ ako je povinnosť zdržať sa chovania domácich zvierat v byte, nefajčiť, ale aj ďalšie praktické detaily, ako je možnosť zriadenia internetovej prípojku a pod.