Preberací protokol pri prenájme bytu

Preberací protokol je praktický dokument, ktorý opisuje stav nehnuteľnosti v čase, kedy bola odovzdaná do užívania nájomcovi. Okrem stavu meračov energií, počtu odovzdaných kľúčov, prípadne už existujúcich poškodeniach v byte, je v protokole zapracovaná aj tabuľka pre popis hnuteľných vecí, ktoré boli ponechané (spolu s bytom) do užívania nájomcovi. Neskôr nie je pre prenajímateľa problém preukázať, že „stratená“ vec sa v byte pôvodne nachádzala.