Návrh na vklad do katastra nehnuteľností (bez urýchlenia / zápis do 30 dní)

Vzor návrhu obsahuje formálne náležitosti, ktoré vyžaduje zák. č. 162/1993 Z.z. (katastrálny zákon). Návrh sa adresuje príslušnej správe katastra podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Katastru sa navrhuje, aby na základe priložených dokumentov vykonal zápis (napr., aby zapísal prevod vlastníctva k nehnuteľnosti na kupujúceho a pod.). Podľa tohto typu návrhu kataster rozhodne bez urýchlenia, t.j. do 30 dní od podania návrhu (pre urýchlené konanie – t.j. rozhodnutie do 15 dní, viď vzor návrhu nižšie).