Zmluva o prevode vlastníctva bytu – financovanie cez hypoúver

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri prevode vlastníckeho práva k bytu. Zmluva, ktorou sa prevádza byt má okrem náležitostí vyžadovaných Občianskym zákonníkom aj ďalšie povinné náležitosti, ktoré v zmluve nemožno opomenúť.
Tento vzor “kúpno-predajnej” zmluvy obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993. Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania bytu, doručovanie, atď. V zmluve zapracovaný režim financovania kúpnej ceny (alebo jej časti) z prostriedkov hypotekárneho úveru, vrátane situácie, ak sa banke poskytuje ako zabezpečenie byt, ktorý je predmetom budúceho prevodu („zakladanie kupovanej nehnuteľnosti“).