Kúpna zmluva – úschova kúpnej ceny u notára

Vzor kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky podstatné náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 588 Občianskeho zákonníka. Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z domu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v dome, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania domu, doručovanie atď. Vzhľadom na spôsob financovania, je v tejto zmluve zapracovaný režim podľa ktorého ostávajú peniaze (kúpna cena alebo jej časť) vinkulované „zmrazené“ v notárskej úschove zvoleného notárskeho úradu a sú uvoľnené predávajúcemu až vtedy, keď sa kupujúci stane vlastníkom nehnuteľnosti. Ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti na kupujúceho neprejde, zmrazené peniaze notár z úschovy vráti naspäť kupujúcemu.