Krátkodobý nájom bytu – vzor nájomnej zmluvy

Tento vzor obsahuje všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Vzor zmluvy obsahuje aj celý rad ustanovení, ktoré dôslednejšie upravujú vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom. Vo vzore boli zohľadnené skúsenosti z realitnej praxe, ktorá ukázala, že povinnosti nájomcu je treba upraviť konkrétnejšie, aby nedochádzalo k vzniku škody na majetku prenajímateľa. Pre prípad, že nájomca nezaplatí nájomné, za energie alebo poškodí vec byte, je vo vzore dojednaná finančná zábezpeka (tzv. kaucia).