Dohoda o ukončení nájmu

vzor dohody prenajímateľa s nájomcom o ukončení nájomného vzťahu. Súčasťou je dohoda, ku ktorému dňu nájomný vzťah zaniká a dojednanie o vzájomnom finančnom vysporiadaní.