Študujte prestížny realitný program 

Získajte kariérny titul 
RSc.

Real estate Consultant
Priebeh štúdia         titul  RSc.         Odborný garant          Informácie

RSc.

Kariérny titul

Absolventi sú oprávnení používať za svojím menom kariérny realitný titul  RSc.

Vyššie vzdelanie

Získate spoločenský status, ktorý výrazne posilní Vašu pozíciu na realitnom trhu.

Unikátna osnova

Program bol zostavený podľa z. č. 568/2009 autoritami z prestížnych univerzít a inštitúcii

Nové príležitosti

Získané znalosti Vám umožnia uchopiť zaujímavejšie príležitosti a získať významných klientov.

Prečo študovať  RSc.?

Získate znalosti, ktoré na Slovensku ovláda len 6 % maklérov

Spoločenský status

Získate spoločenský status, ktorý posilní Vašu pozíciu na realitnom trhu. Žijeme v spoločnosti, ktorá oceňuje ľudí s titulmi (pred aj za menom).

Nová klientela

Spoznáte odpovede na otázky, na ktoré sa pýta náročnejšia klientela. Práve tá je pripravená za odborné a kvalitné realitné služby zaplatiť výrazne viac.

Špeciálne znalosti

Budete schopní spracovať obchody, na ktoré si bežní sprostredkovatelia netrúfnu.

Nové kontakty

Nadviažete kontakty s ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne ako Vy. Získate nových, erudovaných priateľov.

Program RSc. je určený pokročilejším realitným maklérom a sprostredkovateľom.

Odborný garant študijného programu
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty STU (1989-2004) Emeritný profesor na Ústave súdneho znalectva STU v Bratislave Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (2003-2012) Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie statika stavieb, odhad hodnoty nehnuteľností.

 Priebeh a témy štúdia

Počas 4 mesiacov účastníci absolvujú osem celodenných workshopov

1. BLOK: REALITY

Modul A: REALITY 1   /27. október 2017/

 • Príležitosti na realitnom trhu pre skúsenejších sprostredkovateľov
 • Realitný trh (residential, retail, office, hospitality, and industrial, investor’s and developer’s perspective – s dôrazom na SR)
 • Klienti a ich zastupovanie v realitných transakciách (listing/buyers agents, landlords and tenants etc.)
 • Kvalita v realitnom sprostredkovaní
 • Spolupráca a delegácia
 • Marketingové trendy v realitách
 • IT technológie v praxi realitného sprostredkovateľa
 • CMA analýzy
 • Etické a morálne štandardy a pravidlá
Modul B: REALITY 2   /28. október 2017/

 • Akvizícia väčších realitných objektov
 • Práca s developerom
 • Práca so zahraničným klientom
 • Marketing developerských projektov
 • Predaj budov a objektov ako celku
 • Predaj novostavieb
 • Predaj a prenájom komerčných priestorov, kancelárií a skladov

2. BLOK: PRÁVO A KATASTER

Modul C: PRÁVO   /24. november 2017/

 • Predaj väčších objektov z pohľadu práva
 • Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti
 • Prevod poľnohospodárskej pôdy podľa nových pravidiel
 • Predaj nehnuteľností v exekúcii a v dražbe
 • Pôda neznámych vlastníkov
 • Vyňatie pozemku z PPFondu a LPFondu
 • Aplikačné problémy pri prevodoch nehnuteľností
 • Vydržanie vlastníctva nehnuteľnosti
 • Nakladanie s nehnuteľnosťami v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF)
 • Pozemkové úpravy
 • Pozemkové spoločenstvá
 • Tichá dražba (aukcia) nehnuteľnosti – právne aspekty
 • Ochrana osobných údajov
 • Problematika legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Modul D: KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ   /25. november 2017/

 • Vklad práva k nehnuteľnosti – aplikačné problémy
 • Záznam práva k nehnuteľnosti
 • Poznámka o práve k nehnuteľnosti
 • Poznámka spornosti
 • Oprava chyby v katastrálnom operáte
 • Elektronizácia katastrálneho konania
 • Geodetické určenie pozemku a výmera pozemku
 • Zápis duplicity vlastníctva v katastri
 • Register obnovenej evidencie pozemkov
 • Identifikácia parciel (grafická, písomná)
 • Ak je hodnovernosť údajov na LV spochybnená
 • Ak stav právny nie je v súlade so stavom užívania
 • Pozemkové úpravy z pohľadu katastra
 • “Iné údaje” zapísané na liste vlastníctva a ich následky
 • Geometrický plán a jeho zápis do katastra (rozdelenie alebo zlúčenie pozemku, určenie vlastníctva, obnovenie pôvodnej vlastníckej hranice, zameranie stavby, pozemku, vyznačenie vecného bremena)
 • Platenie správnych poplatkov
 • Stanoviská ÚGKK SR a stanoviská súdnej praxe

3. BLOK: DANE A FINANCIE

Modul E: DANE   /19. január 2018/

 • Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu nehnuteľnosti, technické zhodnotenie nehnuteľnosti
 • Problematika predaja rozostavanej stavby, zámeny nehnuteľností, výklad pojmu obchodný majetok
 • Zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľností (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane)
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich manželom do BSM
 • Zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • Nedostatky v realitných zmluvách z pohľadu daňového
 • Predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH
 • Výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb – nepodnikateľov, ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti, eurokonformný výklad pojmov nehnuteľnosť a nájom
 • Oslobodenie od dane pri nájme nehnuteľnosti
 • Možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti
 • Súvisiaca judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
Modul F: FINANCIE   /20. január 2018/

 • Kľúčové ekonomické faktory vplývajúce na realitný trh
 • Investičná matematika – prepočet výnosnosti investície do nehnuteľnosti
 • Výpočet doby návratnosti investície
 • Ako vypočítať súčasnú a budúcu hodnoty peňazí
 • Property, Asset a Facility management
 • Výpočet čistej hodnoty investície
 • Výpočet (efektívnej) úrokovej sadzby
 • Odpisovanie nehnuteľností
 • Vplyv inflácie a daňového zaťaženia na úrokovú mieru
 • Hypotekárny úver, stavebné sporenie, ŠFRB

4. BLOK: STAVEBNÉ ZNALOSTI

Modul G: STAVEBNÉ ZNALOSTI – 1 časť   /16. február 2018/

 • Umiestňovanie stavieb (územné konanie)
 • Povoľovanie stavieb (ohlasovanie stavieb, stavebné konanie, povoľovanie zmeny stavieb oproti stavebnému povoleniu)
 • Inžinierske siete
 • Kolaudačné konanie, zmeny účelu užívania stavieb
 • Dodatočná legalizácia nepovolených stavieb
 • Odstraňovanie stavieb, iné sankcie podľa stavebného zákona – udeľovanie pokút
 • Zastavenie stavebných prác
 • Časté chyby účastníkov konania, ich práva a povinnosti, konanie z pohľadu stavebníka a iného dotknutého účastníka konania (vlastníka susednej nehnuteľnosti)
 • Na čo si dať pozor v priebehu konania, ale aj po vydaní rozhodnutia
 • Následky zrušenia vydaného rozhodnutia
 • Praktické rady
Modul H: STAVEBNÉ ZNALOSTI – 2. časť    /17. február 2018/

 • Príprava a zhotovenie stavby, projektová dokumentácia stavieb, materiály na výstavbu
 • Základné požiadavky na stavbu – mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a tepelná ochrana, práca so stavebným projektom (správne chápanie súvislostí, značiek, symbolov)
 • Klasifikácia stavieb s ohľadom na technické požiadavky – budovy, inžinierske stavby
 • Životnosť a opotrebenie stavieb a ich konštrukcií – prvky dlhodobej a krátkodobej životnosti, technický a stavebno-technický stav prvkov
 • Kúpna cena a hodnota nehnuteľnosti – východisková hodnota (obstarávacia, reprodukčná hodnota), technická hodnota (časová, zostatková reprodukčná), všeobecná hodnota (trhová)
 • Nedostatky a vady nehnuteľnosti – vonkajšie prejavy, príčiny vzniku
 • Zisťovanie nedostatkov v byte/dome s malým vplyvom na cenu, s výrazným vplyvom na cenu, “maskovanie” nedostatkov
 • Náročnosť a náklady stavebných úprav – poškodenia statiky a stavebných konštrukcií
 • Návrh riešenia vplyvu nedostatkov na cenu nehnuteľnosti
 • Finančná náročnosť stavebných úprav

WORKSHOPY /dobrovoľné/

S GEODETOM V TERÉNE

 • Úloha katastrálneho geodeta na trhu s nehnuteľnosťami
 • Príprava podkladov pre katastrálne konania
 • Vyhotovovanie geometrických plánov (postup a výsledok)
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov (postup a výsledok)
 • Podklady pre geodetickú čínnosť v katastri nehnuteľností
 • Katastrálny operát, informačný systém katastra nehnuteľností, všeobecná dokumentácia, zbierka listín
 • História mapovania, prehľad štátnych mapových diel a ich presnosť a vplyv na hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností
 • Súbor geodetických informácií a súbor popisných informácií katastra nehnuteľností
 • Pozemok ako predmet evidencie katastra, register „C“ a register „E“
 • Bodové pole katastra nehnuteľností : (S-JTSK, PBPP, ŠTS)
 • Účel Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), stav ROEPov a dopad na trh s nehnuteľnosťami
 • Záväznosť a hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností:
 • Geometrické určenie pozemku a jeho výmera
 • Chyby v katastrálnom operáte a ich oprava
 • Dovolené odchýlky v údajoch katastra (výmery, geometrické určenie pozemku)
 • Geodetické činnosti v praxi:
  – použitie terestrických metód (polárna metóda, ortogonálna metóda, ich presnosti a vplyv na výsledky meracích prác)
  – použitie globálnych navigačných systémov (GNSS RTK a Štátna priestorová observačná služba SKPOS)
 • Skúmanie identických bodov
REALITNÝ WORKSHOP S ATTILOM

 • Realitné softvéry a aplikácie, ktoré dokážu zefektívniť prácu makléra (praktické ukážky: intranet, CRM, CMA, rýchla tvorba pôdorysov, práca s youtube a iné).
 • Prípadové štúdie realizácie konkrétneho obchodného prípadu: problematický predaj bytu, domu a stavebného pozemku.
 • Vybrané problémy zazmluvnenia klienta a “kritické” riešenia (alternatívna forma zazmluvnenia).
 • Spolupráca maklérov v praxi (vzorové riešenia, možné úskalia a riešenia).
 • Riešenia praktických problémov účastníkov worshopu.

 

Worshopy predstavujú dobrovoľné doplnenie znalostí účastníkov programu RSc. Workshop s geodetom prebieha v teréne, kde účastníci pod vedením geodeta  zameriavajú hranice pozemkov. Workshop s Attilom je zameraný na problematické prevody nehnuteľností. 

RSc2
Ako prebieha štúdium? 

PRIEBEH ŠTÚDIA

 • Štúdium realitného programu RSc.©je rozdelené do 4 blokov, ktoré tvorí 8 tematicky previazaných modulov (workshopov / seminárov).
 • Bloky na seba nadväzujú spravidla s jednomesačným odstupom podľa stanoveného harmonogramu.
 • V priebehu 4 mesiacov účastníci štúdia absolvujú všetkých 8 modulov.
 • Moduly predstavujú interaktívnu výučbu doplnenú o komplexné študijné podklady.
 • Súčasťou výučby je riešenie prípadových štúdii (case studies). Okrem prezenčnej výučby je lektor k dispozícii na konzultácie.
 • Výučba využíva oxfordský systém vzdelávania, ktorého základom sú aj case studies a samoštúdium.
 • Štúdium končí záverečnou skúškou z tematických blokov študijného programu RSc.

Štúdijný program RSc. nie je vhodný pre začiatočníkovZačínajúcim kolegom odporúčame kurz Základy podnikania s realitami »

 Štúdium využíva
oxfordský systém vzdelávania
reality-oxf-system

Realitný kariérny titul  RSc.

Diplom-RSc-rr2

Titul RSc. je najvyšší kariérny titul v realitnej oblasti na Slovensku.

Kariérny titul RSc. (real estate consultant) sú oprávnení používať absolventi programu za menom. Titul je považovaný za profesijný (kariérny) podobne ako MBA, LL.M, MSc.

Študijný program RSc. pod vedením garanta – prof. Ing. Dušana Majdúcha, PhD. odborne zostavili pedagógovia:

 • Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
 • Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
 • Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • Úradu geodézie, kartografie a katastra SR,
 • poradcovia Ministerstva školstva SR,  
 • Slovenskej realitnej akadémie,  
 • zástupcovia Realitnej únie SR.

Slovenská realitná akadémia je v SR jediná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditáciu pre vzdelávanie v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami (č. akreditácie 3387/2014/85/1). Je tiež jediný subjekt, ktorý je oprávnený udeľovať kariérny titul RSc.

Lektori

prof-majduch

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

lubica-masarova-judr

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
Advokát a daňový poradca

attila-meszaros-realitna-unia

Mgr. Attila Mészáros
Realitná únia Slovenskej republiky

odeta-poladaufova-program-rsc

JUDr. Odeta Poldaufová
Úrad geodézie, kartografia a katastra SR

Robert-Jakubac-RSc-program

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Úrad geodézie, kartografia a katastra SR

mojmir-plavec-judr

JUDr. Mojmír Plavec
Advokát, Slovenská realitná akadémia

Informácie o štúdiu 

Informácie o štúdiu

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi programu RSc. budú schopní:

 • vytvárať a spravovať realitné portfólio investorom
 • pracovať pre väčšie realitné poradenské spoločnosti
 • zastupovať náročnejších klientov
 • spracovať zákazky, na ktoré si bežní makléri netrúfnu
 • zastupovať správcov nehnuteľností

Komu je program RSc. určený?

Tento štúdijný program je určený najmä

 • realitným maklérom
 • prevádzkovateľom realitných kancelárií
 • realitným sprostredkovateľom
 • realitným a investičným poradcom

Vzhľadom na jedinečnosť a komplexnosť začala realitná obec tento študijný program rýchlo prezývať “Realitnou univerzitou

Titul RSc. je chránená známka

Titul RSc. je registrovaná (slovná) ochranná známka, ktorú zaregistroval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod. č. 243373.

Právo používať titul RSc. majú výlučne absolventi, ktorým je toto právo priznané vo forme diplomu.

rsc-ochranna-znamka

Právny rámec štúdia RSc.

Štúdium realitného programu RSc. vychádza:
 • z európskej normy č. EN 15733, publikovanej Slovenským ústavom technickej normalizácie pod č. STN EN 15733 – (Služby realitných maklérov, požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov, jún 2010)
 • zo zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 97/2010 Z.z.
 • z návrhu zákona o realitnom sprostredkovaní a realitných sprostredkovateľoch, ktorý pripravila Realitná únia SR,
 • zo skúseností vysokoškolských pedagógov a poradcov Ministerstva školstva SR
 • zo skúseností zástupcov popredných realitných kancelárií Slovenskej a Českej republiky
 • zo skúseností lektorov Slovenskej realitnej akadémie

Na Slovensku nie je podľa platnej sústavy vysokoškolských študijných odborov možné študovať realitnú činnosť (realitného sprostredkovanie) na vysokých školách ako samostatný študijný odbor. Štúdium RSc. predstavuje alternatívu v podobe programu, ktorý má vytvoriť absolventom komplexný obraz o problematike realitného obchodu a sprostredkovania.

Právne upozornenie

Tento študijný program je chránený autorským právom. Kariérny titul RSc.© je registrovaná (slovná) ochranná známka.  Akékoľvek kopírovanie, napodobovanie, neoprávnené používanie je trestné podľa ustanovení § 283 Trestného zákona.

Slovenská realitná akadémia si vyhradzuje právo na zmenu obsahu študijného programu RSc.©  ako aj jeho lektorského zloženia.

Otázky - odpovede

Ako dlho trvá štúdium?

Dĺžku štúdia RSc. si určujete sami. Pri štandardnej rýchlosti štúdia a účasti na 2 moduloch mesačne, zaberie celé štúdium 4 mesiace (celkovo tvorí štúdium 8 modulov).

Štúdium si môžete aj “roztiahnuť” a absolvovať jednotlivé moduly v iných (neskorších) študijných skupinách.

Stihnem študovať popri práci?

Štúdium zohľadňuje zvýšenú pracovnú vyťaženosť účastníkov (akceptuje až 50 % absencie na výučbe).

Program RSc. je vhodný aj pre mimobratislavských účastníkov. Blok tvoria dva študijné dni (semináre), ktoré nasledujú hneď po sebe (najčastejšie piatok a sobota).

Výučba vychádza z oxfordského systému vzdelávania, kde je časť ponechaná aj na samoštúdium.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Okrem vyplnenej prihlášky a úhrady poplatku sa nevyžadujú osobitné podmienky prijatia na štúdium. Odporúčame pozrieť odpoveď na otázku “Aké sú podmienky pre udelenie titulu RSc.”

Aké sú podmienky pre udelenie titulu RSc. ?

Pre udelenie titulu RSc. sa vyžaduje splnenie týchto podmienok:

 • úspešné ukončenie štúdia RSc. vrátane záverečnej skúšky
 • absencia na výučbe v blokoch nepresiahla celkovo 50 %
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax min. 1 rok v oblasti realitného obchodu (dokladá sa čestným vyhlásením)

Kde môžem používať titul RSc.?

Titul RSc. je možné používať v obchodnom aj úradnom styku. Na vizitkách, v mailovej komunikácii, v inzercii, na hlavičkových papieroch, v písomných výstupoch a pod.

Titul RSc. nie je (zatiaľ) možné zapísať na občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas.

Čo ak sa nebudem môcť zúčastniť všetkých blokov?

Pripúšťa sa absencia najviac na úrovni 50 % modulov. V prípade vyššej absencie je možné si bloky, resp. jednotlivé moduly (kurzy) nahradiť v inej študijnej skupine.

Koľko stojí celé štúdium?

Aktuálna cena školného poplatku je 1.890 EUR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, jednotlivé študijné moduly, záverečná skúška a vydanie diplomu.

Ďalšie informácie

Aktuálna cena školného poplatku je 1.890 EUR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, jednotlivé študijné moduly, záverečná skúška a vydanie diplomu.
Najbližší termín začiatku výučby programu RSc. je 27. októbra 2017.

Rezervovať miesto?

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Váš email (povinné)

Ste členom Realitnej únie SR?

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Odoslaním SÚHLASÍM so Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej realitnej akadémie.