Právne vyhlásenie – Legal and Privacy Statement

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sora.sk je SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ). Podmienky používania internetovej stránky www.sora.sk stanovuje výhradne Prevádzkovateľ. Otvorením a používaním tejto internetovej stránky dáva používateľ súhlas s týmito podmienkami.

Informácie o Prevádzkovateľovi

Obchodné meno: SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Mojmír Plavec
Telefón: +421902404899
E-mail: sora@ sora.sk
IČO: 46 628 509
DIČ: 2023499434
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80992/B

Popis služieb: vzdelávacia a poradenská činnosť najmä v realitnej oblasti. Bližší popis je uvedený individuálne pri každej službe.
Cena: cenník služieb je uvedený individuálne pri každej službe
Informácie, sťažnosti a reklamácie: písomne na našej poštovej alebo e-mailovej adrese alebo telefonicky na našom telefónnom čísle

Podmienky

Prevádzkovateľ dáva používateľovi právo používať stránku www.sora.sk výhradne pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak aj jej jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom.

Používateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránky www.sora.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek častí stránky alebo týchto podmienok má výhradne Prevádzkovateľ.

Autorské práva

Všetky informácie uvedené na internetovej stránke www.sora.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Zodpovednosť

Cieľom Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránky www.sora.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na tejto stránke informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na stránke www.sora.sk nachádzajú.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránky www.sora.sk a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránky www.sora.sk.

Ochrana osobných údajov

Používatelia, ktorí poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ bude spracúvať ich osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V Bratislave 21.04.2012